Select Page

การบริหารโครงการขนาดใหญ่

โปรเจกต์ขนาดใหญ่มักมีจำนวนเอกสารที่ต้องแปลเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในส่วนใดส่วนหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้ทีมงานมากมายในการควบคุมและแก้ไขให้ถูกต้อง การปฏิบัติงานตามขั้นตอนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันงบประมาณที่อาจบานปลายในอนาคต ทางเราจะมีการควบคุมตารางการทำงานของแต่ละงานโดยการยึดแผนผังแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานและจัดตั้งทีมงานพิเศษขึ้นเพื่อมอบหมายให้ดูแลงานในแต่ละส่วน ทั้งนี้เพื่อให้เห็นภาพโดยรวมของการทำงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ตั้งแต่เริ่มรับเอกสารต้นฉบับไปจนถึงการส่งมอบเอกสารให้กับลูกค้า

จุดแข็งของเรา

 

01

สมาชิกในทีม

 

  • นักแปลมืออาชีพ (ประมาณ 3 – 20 คนขึ้นอยู่กับขนาดโครงการ)
  • ผู้จัดการฝ่ายขายที่ติดต่อประสานงานกับลูกค้าโดยตรงและใกล้ชิด
  • ผู้จัดการ
    โปรเจกต์คอยประสานงานกับทีมแปลภาษา
  • ทีมตรวจสอบงานแปล ประกอบด้วยเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี
  • ทีมออกแบบกราฟิกที่เชี่ยวชาญในด้านการแก้ไขซอฟแวร์

02

หลักการการประกันคุณภาพงาน 10-30-60

 

หลักการ 10-30-60 เป็นแนวทางในการทำงานของทีม
โปรเจกต์ โดยเมื่อทำโครงการขนาดใหญ่ ทีม
โปรเจกต์จะทำงาน 10% แรกให้เสร็จ ก่อนจะส่งให้ลูกค้าตรวจสอบคุณภาพและการใช้คำศัพท์เบื้องต้น อีก 30% ของงานจะดำเนินการตามข้อเสนอแนะและคำติชมของลูกค้า แล้วนำส่งให้ลูกค้ายืนยันและเสนอแนะกลับมา ส่วนที่เหลืออีก 60% จะเสร็จสมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะและคำติชมของลูกค้าก่อนหน้านี้

03

ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ และตลอด 365 วัน

 

ด้วยการเสนอบริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ทั่วโลก เรามีเป้าหมายจะช่วยแก้ปัญหาและสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าทั่วโลก โดยไม่มีอุปสรรคความแตกต่างเรื่องเวลา

การใช้ซอฟแวร์

ลูกค้าของเรา