เลือกหน้า

ความรับผิดชอบต่อสังคม CSR/ESG

 

PTSGI.com มีนโยบาย CSR ว่า “หัวใจหลักในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ PTSGI.com คือต้องการยกระดับมูลค่าของธุรกิจผ่านบุคลากรและพฤติกรรมทางการค้าที่ยอดเยี่ยม ซึ่ง PTSGI.com รู้ซึ้งว่าพฤติกรรมทางการค้าของตนจะส่งผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน ดังนั้น พฤติกรรมทางการค้าทุกอย่างของบริษัทจะต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างทั่วถึง ซึ่งรวมถึง ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน ซัพพลายเออร์ พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชนในท้องถิ่น และองค์กรต่าง ๆ ฉะนั้น พนักงานทุกคนใน PTSGI.com จะต้องปฏิบัติตามปรัชญาดังกล่าวให้ถึงที่สุดในการทำงานทุกประการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในเครือ PTSGI.com”

PTSGI.com ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นเวลานานกว่า 50 ปี ซึ่งตลอดที่ผ่านมา ได้สนับสนุนและให้ความห่วงใยกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยร่วมแรงร่วมใจบริจาคเพื่อการกุศลในทุกเดือนและการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์กรณีฉุกเฉิน และพัฒนาบุคลากรด้านการแปลภาษาด้วยความประสงค์ที่ต้องการจะตอบแทนสังคม เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่มีความขยันหมั่นเพียร จึงได้มีการจัดทำทุนการศึกษาสำหรับประกวดผลงานแปลภาษาและกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ต่อไปนี้ได้สรุปลิงก์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในแต่ละปีที่ผ่านมา:

  • กิจกรรมการกุศลเพื่อสังคม
  • ก่อตั้งทุนการศึกษาสำหรับประกวดผลงานแปลภาษา
  • โครงการฝึกงานในบริษัท
  • สนับสนุนการแสดงผลงานในสถาบันวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

PTSGI.com จะสนับสนุนกิจกรรมการกุศลไปอย่างต่อเนื่องด้วยความยึดมั่นในแนวคิด “ได้รับจากสังคม ย่อมควรตอบแทนสังคม” เพื่อตอบแทนสังคมด้วยการปฏิบัติอย่างแท้จริง คาดหวังที่จะเป็นแรงจูงใจในการเชิญชวนผู้มีอุปการคุณร่วมกระทำความดี ร่วมพัฒนาสังคมให้สวยงามน่าอยู่ยิ่งขึ้น