เลือกหน้า

บริการการย้ายถิ่นฐานและบริการรับรองเอกสาร

PTSGI เป็นบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพที่น่าเชื่อถือในบริการการแปลเอกสารและการรับรองเอกสาร ด้วยประสบการณ์ในการแปลเอกสารการย้ายถิ่นฐานรวมถึงการแปลและรับรองเอกสารมากกว่า 50 ปี

จุดแข็งของเรา

 

01

บริการรับรองเอกสารและเดินหนังสือ

 

  • บริการแปลและรับรองเอกสารสำหรับนักศึกษาต่างชาติ การย้ายถิ่นฐาน และการลงทุน
  • บริการรับรองเอกสารให้กับสมาคมนักแปล ศาล กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานลงทุนต่างประเทศ
  • พนักงานมุ่งมั่นให้บริการงานแปลและบริการตัวแทน รวมถึงการส่งเอกสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงและควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพ

บริการการแปลและรับรองเอกสารการย้ายถิ่นฐานของเราประกอบด้วย ทะเบียนครอบครัว สูจิบัตร ทะเบียนสมรส เอกสารการเกณฑ์ทหาร ประวัติอาชญากรรม ใบรับรองการเป็นเจ้าของอาคาร โฉนดที่ดิน ใบรับรองการศึกษา ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา เอกสารวินิจฉัยทางการแพทย์ ใบรับรองการจ้างงาน ใบอนุญาตบริษัท เอกสารจดทะเบียนโรงงาน เอกสารจดทะเบียนบริษัท เอกสารรับรองภาษี เอกสารจัดตั้งบริษัท หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน หนังสือรับรองรายได้ เอกสารรับรองการบริจาค บันทึกคำให้การ เอกสารมอบอำนาจ สัญญาต่าง ๆ บันทึกการประชุม และอื่น ๆ

02

ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ และตลอด 365 วัน

 

ด้วยการเสนอบริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ทั่วโลก เรามีเป้าหมายจะช่วยแก้ปัญหาและสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าทั่วโลก โดยไม่มีอุปสรรคความแตกต่างเรื่องเวลา

03

หมายเหตุ:

 

  • เอกสารต่างประเทศต้องได้รับการตรวจสอบโดยสำนักการต่างประเทศในไต้หวันก่อนที่จะยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อทำการรับรองเอกสาร
  • กรุณาส่งสำเนาเอกสารต้นฉบับที่ได้รับการรับรอง รวมถึงการสะกดชื่อตรงตามที่ระบุในหนังสือเดินทาง
  • สำหรับการยืนยันตัวตนที่กระทรวงการต่างประเทศ จำเป็นต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับเอกสารส่วนบุคคล) หรือเอกสารจดทะเบียนบริษัท รายการเปลี่ยนแปลง และเอกสารมอบอำนาจ (สำหรับเอกสารบริษัท)

การใช้ซอฟแวร์

ลูกค้าของเรา

จำนวนคำที่แปล

มากกว่า 9 ล้านคำ

โปรเจคที่สำเร็จลุล่วง

 

มากกว่า 30,000 งาน

ลูกค้าที่ให้บริการ

ลูกค้ามากกว่า 16,000 คน

ข้อมูลครอบคลุมตลอด 20 ปีที่ผ่านมา